Trevomat Bulgaria

Trevomat Bulgaria Ltd. - Innovation in feeding

Мисия

Предимства за фермера

 • Не сте зависими от времето.
 • Намалявате разходите за изхранване на стадото до 50%.
 • Нямате нужда от:
  • Обработваема земя и плащане на ренти;
  • Скъпи горива за производство и транспорт на фуражите;
  • Скъпи торове и препарати;
  • Трактори, прикачен инвентар, прибираща техника за косене/силажиране;
  • Силажни ями.
 • Нaмалявате нуждата от:
  • Работна сила;
  • Вода за напояване.
 • Контролирате напълно:
  • Храненето на животните;
  • Производството на мляко и месо.
 • Правите равномерно и планирано производство.
 • Гъвкаво моделиране на добивите.
 • Намалявате разходите за ветеринарно медицинска дейност.
 • TrevoMat не изискава високо квалифициран труд.
 • TrevoMat създава възможност за влагане в дажби за изхранване на биологично отглеждани животни.

1 кг TrevoMat = 3 кг люцерна
(по хранителна стойност)

Предимства за стадото

 • TrevoMat е висококачествен фураж – с много енергия и много протеин;
 • 1 кг. TrevoMat = 3 кг. люцерна (по хранителна стойност);
 • TrevoMat = 200 до 300 индекс на Относителна Хранителна Стойност, (Relative Feed Value);
 • Доказано увеличава млечността на кравите, овцете и козите с 10%;
 • Доказано увеличава маслеността на млякото с 14%;
 • Намалява разходите за изхранване с до 50%;
 • Подобрява здравният & репродуктивен статус на животните;
 • Създава възможност за влагане в дажби за изхранване на биологично отглеждани животни;
 • Цялостно изхранване, без хранителни остатъци;
 • Ефикасно използване на водните ресурси;
 • Гъвкаво моделиране на добивите от сочен зелен фураж;
 • Подобрява млечността;
 • Подобрява заплодяемостта;
 • Подобрява прираста на животните;
 • Подобрява здравината на копитата;
 • Подобрява качеството на млякото;
 • Подобрява замускулеността;
 • Подобрява вида и блясъка на космената покривка;
 • Намалява отпада на животни;
 • Намалява смъртността.

Контакт & Връзка с нас

ТРЕВОМАТ БЪЛГАРИЯ ООД 

Офис:

София 1336, ж.к. Люлин 1, ул. 109, № 19

М: 0898 40 52 12

E: office@trevomat.bg

W: www.trevomat.bg